Norgesbuss AS er en del av Torghatten-konsernet. I Torghatten-konsernet legger vi stor vekt på å opptre pålitelig i alle sammenhenger. Bedriftskulturen skal være preget av involvering og offensiv tilnærming til de oppgaver som skal løses.

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte samt deltakere i styrende organer i konsernet. Ansatte med lederoppgaver har et særskilt ansvar for å fremstå som gode rollemodeller.

Dette betyr:

 • Alle mellommenneskelige forhold i Torghatten konsernet skal preges av tillit, respekt og likeverd. Ansatte plikter å omtale og behandle hverandre på denne måten i alle sammenhenger og i alle fora.
   
 • Vår forretningsmoral skal være høy og alle skal ta avstand fra uetiske forretningsprinsipper.
   
 • Alle plikter lojalt å etterleve de lover og forskrifter, reglementer og instrukser som gjelder for virksomheten. Dette innbefatter også konsernets visjon, kundeløfte, strategier og målsettinger.
   
 • Våre handlinger skal være lovlig og i tråd med de retningslinjer som gjelder for virksomheten samt de etiske normene som gjelder i samfunnet for øvrig.
   
 • Ansatte har rett til å fremme sin mening om hva som er riktig for virksomheten i strategiske og faglige diskusjoner før beslutninger skal fattes. Når beslutninger er tatt innebærer det at alle forholder seg lojalt til disse.
   
 • Ansatte og tillitsvalgte skal være seg bevisst at de gjennom utsagn, holdninger og handlemåter danner grunnlaget for myndighetenes, kundenes, publikums, eiernes og konkurrentenes tillit og holdning til konsernet.
   
 • Ansatte og tillitsvalgte må ikke bruke sin posisjon til å tilegne seg personlige fordeler gjennom, for eksempel, å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Eksempler på slike fordeler er gaver eller rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Dette gjelder imidlertid ikke rabatter og fordeler som er allment tilgjengelig i det enkelte selskap.
   
 • Gjestfrihet og representasjon hører med i forretningssammenheng. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosesser.
   
 • Ingen kan motta reiser fra leverandører uten klarering fra nærmeste overordnede.
   
 • Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelser og/eller komme i konflikt mellom virksomhetens interesser og personlige interesser, skal saken fremlegges for overordnet. Det samme gjelder hvis andre med rimelig grunn kan anse dette som sannsynlig.
   
 • Den enkelte er selv ansvarlig for å opplyse om inhabilitet og forelegge tvilstilfeller for nærmeste overordnede. Eksempel på slik mulige interessekonflikter kan være;
  • Foretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskollegaer
  • Lønnet bierverv som kan påvirke arbeid for/i det enkelte selskap
  • Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt.
  • Familiære – og andre sosiale forbindelser
 • Informasjon om virksomhetens ressurser, rutiner, planer, økonomi, forretningsavtaler og lignende kan være sensitive i anbudskonkurranser mv og må derfor ikke formidles til uvedkommende.